شما هیچ آیتمی در سبد خریدتان ندارید.

شما آیتمی برای مقایسه ندارید.

جستجو
انرژی

کولر آبی سلولزی 3800 انرژی مدل هوادهی بالازن VC0380

کولر آبی سلولزی 3800 انرژی مدل هوادهی بالازن VC0380

برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

قیمت عادی: 991٬900 تومان

Special Price 972٬000 تومان

دسترسی: موجود

دو سال گارانتی شرکت انرژی

جزییات

ویژگی ها

تا 30% خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل

عمر طولانی پد سلولزی (با سختی آب معمول 3 تا 5 سال)

کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی

کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB (سیستم محافظت از جان) و کلید قطع دو قطب

خودایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکی 

 

کولر سلولزی سری ترموستاتیک

آسـایــش بیشتــر و پـایـدارتــر از طـریــق:
●خنکـی بیشتـر در طول فصل نسبت به کولر پوشالـی (تا%30)
●سرمایش مطمئن تر
●مصـرف برق کمتـر
●تنفــس سـالـم تـر
●صدا و لرزش کمتـر
●سیستم محافظ جان

آسایش بیشتر

● کنترل اتوماتیک دمای محیط توسط ترموستات
● تنظیم زمان کار کولر (خاموش و روشن کردن) با استفاده از تایمرالکترونیکـی
● کاهش حالت شرجی نامطبوع به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان

خنکی بیشتر در طول فصل نسبت به کولر پوشالی(تا30%)

● در طــول فصــل کولــر ســلولزی تــا %30خنکتــر از کولــر پوشــالی مــی باشــد .
افتادگی پوشال به دلیل عدم استحکــام ، معمـــولاً رانـدمـــان تبخیــر آن را در
مــدت سـه هفتـه از حـدود %70بـه %50کاهـش مـی دهـد (براسـاس گـزارش
فنـی بانـک جهانـی ویرایـش 1999).پـد سـلولزی با داشـتن اسـتحکام مناسـب
و پــایدار، راندمـان تبخیـر خـود را کـه حـدود %83اسـت در طـول زمـان حفـظ
مینماید.
● کولــر ســلولزی تــا شــرایط دمایــی 40°c پاســخگو اســت ، در حالــی کــه کولــر
پوشـالی حداکثـر و در بهتریـن حالـت تا شـرایط دمایـی 37 °c

سرمایش مطمئن تر

● عـدم ایجـاد ناحیـه هـای خشـک : بـر خـاف کولـر پوشـالی توزیـع آب بـر
روی سـطح پـد سـلولزی یکنواخـت اسـت .
● ضخامــت یکنواخــت: بــر خــاف پوشــال،ضخامت پــد ســلولزی در کل
ســطح آن یکنواخــت مــی باشــد ، کــه در میــزان خنکــی تاثیــر بســیاری دارد.
● سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی انرژی نسبت به پوشال.

مصـرف برق کمتـر

● بــه دلیــل خنکــی بیشــتر و عملکــرد بهتــر و یکنواخــت تــر ، در برخــی از
شـرایط کـه در کولـر پوشـالی ناچـار بـه اسـتفاده از دور تنـد هسـتیم ، در کولر
سـلولزی مـی تـوان از دور کنـد اسـتفاده کـرد . ایـن امـر صرفـه جویـی قابـل
توجهـی در مصـرف بـرق بـه همـراه دارد .
● کنتـرل اتومــاتیک دمـا و زمـان کارکـرد کولـر سلولــزی کـه کاهـش قابـل
توجـه مصــرف بـرق را بـه همـراه دارد. در مناطـق گـرم وخشـک کـه اختـاف
دمای روز و شـب زیــاد اسـت (حــدود 10°Cتـا 15°C)مانند: تهــران، اصفهــان،
کاشــان،...این امکــان بسیـار موثــر می باشد.
● مصــرف برق کولر سلولــزی سـری ترموسـتاتیک حداقل— سیسـتم کولر
گازی اسـتاندارد درشـرایط یکسـان می باشـد.

سیستم محافظ جان

● سیسـتم جلوگیـری از بـرق گرفتگـی (RCCB)در صورتـی که میزان نشـتی برق
در سیسـتم سـیم کشـی برق کولر، بیش از 30میلی آمپر (حد خطر برای انسـان)
باشـد، عملکـرد کولر به صـورت اتوماتیک قطع مـی گردد.
● قابلیـت قطـع دو قطـب: قطـع کامل فـاز و نول کولرسـلولزی بـرای حفاظت در
مقابـل خطاهای ناشـی از سـیم کشـی اشـتباه فاز و نـول در هنـگام نصب کولر

تنفس سالم تر

● کاهـش انتقــال باکتـری هـای مضـر تنفسـی: در کولرهـای سـلولزی، برخـاف
کولرهـای پوشـالی، حمـل قطـرات ریــز آب بصـورت تبخیـر نشـده، در مسیــر
جریان هــوا به حداقــل می رسد. لذا انتقــال باکتری هــای مضر تنفســی بسیــار
کاهـش یافتـه و هـوای سـالم تـری تامیـن مـی گـردد.
● کاهش عبور گرد و غبار به داخل ساختمان.
● اسـتعداد کمتـر بـرای رشـد قـارچ و باکتـری: پوشـال بسـتر مسـتعدتری بـرای
رشــد قــارچ و باکتــری دارد در حالیکــه پدســلولزی بــه دلیــل پوشــش رزینهــای
صنعتـی چنیـن شـرایطی را نـدارد.
● جـریان هوای عاری از ذرات خرد شده پوشال.
● مناسـب بـرای افـراد مبتـا بـه آسـم و بیمـاری هـای ریـوی، بـه توصیـه اغلـب مآخـذ و سـایت هـای مرتبط.

صدا و لرزش کمتر

● اسـتفاده از ورق گالوانیـزه بـا ضخامـت بیشـتر از کولـر متداول پوشـالی باعث
اسـتحکام بیشـتر ، دوام بالاتـر و لـرزش کمتـر مـی گردد.
● بالانـس دقیـق استاتیکـی و دینامیکـی فن کولـر سلولـزی
● استفاده از لرزه گیر و واشر مناسب در محل اتصال پایه فن و بدنه

کاربری ها

مسکونی ، نصب در بالکن

 

اطلاعات اضافی

برند خیر
هوادهی

2600cfm  ,  4420m^3/h

بازده خنکی 83%
نوع و قدرت موتور 0.33 اسب بخار
نوع و قدرت پمپ آب خیر
ابعاد(mm) طول : 75 , عرض : 75 , ارتفاع : 80 (cm)
وزن خالص

52 Kg

وزن کولر با آب

87 Kg

گرید انرژی خیر
مشخصات برق 1ph-220v-2.5A
ظرفیت (سرمایش، کیلوکالری/ساعت) خیر
ظرفیت (سرمایش، کیلووات) خیر
راندمان مصرف انرژی خیر
راندمان مصرف انرژی جریان کاری (سرمایش) خیر
منبع تغذیه Φ/V/Hz خیر
مصرف برق خیر
عمق خیر
عرض خیر
ارتفاع خیر

برچسب‌های محصول

  • برچسبی برای این محصول درج نشده است

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

WRITE YOUR REVIEW

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: کولر آبی سلولزی 3800 انرژی مدل هوادهی بالازن VC0380

توصیف

جزییات

ویژگی ها

تا 30% خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل

عمر طولانی پد سلولزی (با سختی آب معمول 3 تا 5 سال)

کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی

کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB (سیستم محافظت از جان) و کلید قطع دو قطب

خودایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکی 

 

کولر سلولزی سری ترموستاتیک

آسـایــش بیشتــر و پـایـدارتــر از طـریــق:
●خنکـی بیشتـر در طول فصل نسبت به کولر پوشالـی (تا%30)
●سرمایش مطمئن تر
●مصـرف برق کمتـر
●تنفــس سـالـم تـر
●صدا و لرزش کمتـر
●سیستم محافظ جان

آسایش بیشتر

● کنترل اتوماتیک دمای محیط توسط ترموستات
● تنظیم زمان کار کولر (خاموش و روشن کردن) با استفاده از تایمرالکترونیکـی
● کاهش حالت شرجی نامطبوع به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان

خنکی بیشتر در طول فصل نسبت به کولر پوشالی(تا30%)

● در طــول فصــل کولــر ســلولزی تــا %30خنکتــر از کولــر پوشــالی مــی باشــد .
افتادگی پوشال به دلیل عدم استحکــام ، معمـــولاً رانـدمـــان تبخیــر آن را در
مــدت سـه هفتـه از حـدود %70بـه %50کاهـش مـی دهـد (براسـاس گـزارش
فنـی بانـک جهانـی ویرایـش 1999).پـد سـلولزی با داشـتن اسـتحکام مناسـب
و پــایدار، راندمـان تبخیـر خـود را کـه حـدود %83اسـت در طـول زمـان حفـظ
مینماید.
● کولــر ســلولزی تــا شــرایط دمایــی 40°c پاســخگو اســت ، در حالــی کــه کولــر
پوشـالی حداکثـر و در بهتریـن حالـت تا شـرایط دمایـی 37 °c

سرمایش مطمئن تر

● عـدم ایجـاد ناحیـه هـای خشـک : بـر خـاف کولـر پوشـالی توزیـع آب بـر
روی سـطح پـد سـلولزی یکنواخـت اسـت .
● ضخامــت یکنواخــت: بــر خــاف پوشــال،ضخامت پــد ســلولزی در کل
ســطح آن یکنواخــت مــی باشــد ، کــه در میــزان خنکــی تاثیــر بســیاری دارد.
● سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی انرژی نسبت به پوشال.

مصـرف برق کمتـر

● بــه دلیــل خنکــی بیشــتر و عملکــرد بهتــر و یکنواخــت تــر ، در برخــی از
شـرایط کـه در کولـر پوشـالی ناچـار بـه اسـتفاده از دور تنـد هسـتیم ، در کولر
سـلولزی مـی تـوان از دور کنـد اسـتفاده کـرد . ایـن امـر صرفـه جویـی قابـل
توجهـی در مصـرف بـرق بـه همـراه دارد .
● کنتـرل اتومــاتیک دمـا و زمـان کارکـرد کولـر سلولــزی کـه کاهـش قابـل
توجـه مصــرف بـرق را بـه همـراه دارد. در مناطـق گـرم وخشـک کـه اختـاف
دمای روز و شـب زیــاد اسـت (حــدود 10°Cتـا 15°C)مانند: تهــران، اصفهــان،
کاشــان،...این امکــان بسیـار موثــر می باشد.
● مصــرف برق کولر سلولــزی سـری ترموسـتاتیک حداقل— سیسـتم کولر
گازی اسـتاندارد درشـرایط یکسـان می باشـد.

سیستم محافظ جان

● سیسـتم جلوگیـری از بـرق گرفتگـی (RCCB)در صورتـی که میزان نشـتی برق
در سیسـتم سـیم کشـی برق کولر، بیش از 30میلی آمپر (حد خطر برای انسـان)
باشـد، عملکـرد کولر به صـورت اتوماتیک قطع مـی گردد.
● قابلیـت قطـع دو قطـب: قطـع کامل فـاز و نول کولرسـلولزی بـرای حفاظت در
مقابـل خطاهای ناشـی از سـیم کشـی اشـتباه فاز و نـول در هنـگام نصب کولر

تنفس سالم تر

● کاهـش انتقــال باکتـری هـای مضـر تنفسـی: در کولرهـای سـلولزی، برخـاف
کولرهـای پوشـالی، حمـل قطـرات ریــز آب بصـورت تبخیـر نشـده، در مسیــر
جریان هــوا به حداقــل می رسد. لذا انتقــال باکتری هــای مضر تنفســی بسیــار
کاهـش یافتـه و هـوای سـالم تـری تامیـن مـی گـردد.
● کاهش عبور گرد و غبار به داخل ساختمان.
● اسـتعداد کمتـر بـرای رشـد قـارچ و باکتـری: پوشـال بسـتر مسـتعدتری بـرای
رشــد قــارچ و باکتــری دارد در حالیکــه پدســلولزی بــه دلیــل پوشــش رزینهــای
صنعتـی چنیـن شـرایطی را نـدارد.
● جـریان هوای عاری از ذرات خرد شده پوشال.
● مناسـب بـرای افـراد مبتـا بـه آسـم و بیمـاری هـای ریـوی، بـه توصیـه اغلـب مآخـذ و سـایت هـای مرتبط.

صدا و لرزش کمتر

● اسـتفاده از ورق گالوانیـزه بـا ضخامـت بیشـتر از کولـر متداول پوشـالی باعث
اسـتحکام بیشـتر ، دوام بالاتـر و لـرزش کمتـر مـی گردد.
● بالانـس دقیـق استاتیکـی و دینامیکـی فن کولـر سلولـزی
● استفاده از لرزه گیر و واشر مناسب در محل اتصال پایه فن و بدنه

کاربری ها

مسکونی ، نصب در بالکن

 

ویژگی ها

اطلاعات اضافی

برند خیر
هوادهی

2600cfm  ,  4420m^3/h

بازده خنکی 83%
نوع و قدرت موتور 0.33 اسب بخار
نوع و قدرت پمپ آب خیر
ابعاد(mm) طول : 75 , عرض : 75 , ارتفاع : 80 (cm)
وزن خالص

52 Kg

وزن کولر با آب

87 Kg

گرید انرژی خیر
مشخصات برق 1ph-220v-2.5A
ظرفیت (سرمایش، کیلوکالری/ساعت) خیر
ظرفیت (سرمایش، کیلووات) خیر
راندمان مصرف انرژی خیر
راندمان مصرف انرژی جریان کاری (سرمایش) خیر
منبع تغذیه Φ/V/Hz خیر
مصرف برق خیر
عمق خیر
عرض خیر
ارتفاع خیر

برچسب‌ها

برچسب‌های محصول

  • برچسبی برای این محصول درج نشده است

برای جدا کردن برچسب‌ها از فاصله استفاده کنید. برای جملات نقل قول تکی (') را به کار ببرید.

نظرات

  1. برای نظر دادن به این محصول اولین باشید

WRITE YOUR REVIEW

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: کولر آبی سلولزی 3800 انرژی مدل هوادهی بالازن VC0380