اسپلیت مرکزی VRF

هیچ محصولی مطابق با انتخاب وجود ندارد.

VRF ها انواع پیشرفته‌ ای از سیستم‌های مولتی اسپیلیت بدون کانال می باشند که اجازه می‌ دهند واحدهای داخلی بیشتری به هر واحد خارجی متصل شوند، و امکانات اضافه‌ ای از قبیل گرمایش و سرمایش همزمان، بازیابی گرما و امکان لوله‌ کشی در فواصل زیاد را نیز فراهم می‌کنند.