نماهای بیشتر

یونیت داخلی اسپلیت مرکزی مدل کانالی باریک گری

موجود

با یک تماس قیمت بگیرید
021-95118512

با یک تماس قیمت بگیرید
021-95118512

یا

بازنگری سریع

تنظیم هوشمندانه صدا
تنظیم دما جهت صرفه جویی در مصرف انرزی
طراحی منعطف و نصب آسان 
طول عمر بالا
تمیز کردن اتومات جهت تضمین یک زندگی سالم
باریک و کوچک
فن آوری ارتباط شبکهای
سیم کشی جعبه کنترل برقی
حداقل ظرفیت Btu/hr 7500 و حداکثر ظرفیت Btu/hr 24000

Sold By
Footwear Store
0 / 5
Contact Us

جزییات

یونیت داخلی اسپلیت مرکزی مدل کانالی باریک گری

سیستم vrf دارای  قابلیت بازیافت گرما می باشد از این دستگاه جهت تهویه فضاهای بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل دارا بودن کمپرسور اینورتر راندمان بالای قابل ملاحظه ای در این دستگاه ها وجود دارد. صرفه  جویی بسیار عالی در انرژی، عملکرد دارای قابلیت اطمینان و دقت بالا، این دستگاه را از بهترین سیستم های تهویه مطبوع بین مصرف کنندگان  قرار داده است.. 
موتـور بـدون ذغـال DC دارای راندمـان بـاال در یونیـت بـکار بـرده شـده اسـت. در مقایسـه بـا موتـور معمولـی ، راندمـان آن حـدود بیـش از 30% بهبـود یافتـه اسـت. در مسـیر جریـان اواپراتـور، طراحـی بهینـه شـبیه سـازی از طریـق نـرم افـزار شـبیه سـازی سیسـتم مبـرد اتخـاذ شـده کـه ظرفیـت تبـادل حـرارت اواپراتـور را بـه مقـدار زیـادی افزایـش داده ا ست .
ضخامــت یونیــت تنهــا 200میلیمتــر و پهنــا آن 450 میلیمتــر اســت.لازم نیســت ســقف کاذب بلنــد باشــد. ایــن یونیــت مناســب اتاقهــای معمولــی میباشــد.
عناصـر بـرد نصـب جعبـه کنتـرل برقـی در دو طـرف بـرد نصـب موتـور فــن بــه ترتیــب قــرار گرفتــه انــد. بمنظــور ســهولت و کارایــی ســیم کشــی در هــردو طــرف بــرد نصــب موتــور فــن ، یــک شــکاف ســیم ضربــدری بــر روی هریــک از طرفیــن آن قــرار گرفتــه اســت. جهــت تضمیـن اثـر انتقـال سـیگنال جریـان ضعیـف ، جریانـات قـوی و ضعیـف نیـز از هـم جـدا شـده انـد.
مشخصات

برند و سازنده کالا گری
بر اساس نوع دیواری
ظرفیت سرمایشی Btu/hr خیر
ظرفیت گرمایشی Btu/hr خیر
کیت اینورتر دارد
متراژ تحت پوشش خیر
ابعاد (طول*ارتفاع*عرض) خیر
وزن خالص (کیلوگرم) خیر
دامنه کار (CDB) خیر
نوع انرژی مصرفی برقی
جریان نامی (آمپر) خیر
نوع برق مصرفی(فاز) خیر
عملکرد دستگاه سرمایش و گرمایش
میزان نویز فشار صدا (dB) خیر
حداکثر طول لوله کشی (متر) خیر
سایز لوله مایع رفت (inch) خیر
سایز لوله گاز برگشت (inch) خیر
حداکثر ارتفاع لوله کشی (متر) خیر
دبی جریان هوا (CFM) خیر
مبرد(گاز) خیر
سایر توضیحات N/A

نظرات

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: یونیت داخلی اسپلیت مرکزی مدل کانالی باریک گری