فن کویل کانالی

23 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

23 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

فن کویل کانالی

فن کویل کانالی یک دستگاه تهویه است که از طریق پرتاب باد توسط بلوور و عبور آن از کویل آب سرد و گرم به ترتیب سرمایش را در تابستان و گرمایش در زمستان را تولید می کند. این دستگاه ها ظرفیت و توان برودتی و حرارتی بین 600 تا 3000 فوت مکعبی در دقیقه داشته و می توانید از آن ها برای سیستم سرمایش و گرمایش مراکز مختلف استفاده کنید.