نماهای بیشتر

کولر آبی سلولزی 3500 انرژی مدل هوادهی از بغل EC0350

ناموجود

قیمت عادی: 5٬984٬000 تومان

Special Price 5٬680٬000 تومان

بازنگری سریع

End: 1970/01/01 00:00:00
...

_نصب رایگان


_استفاده از لرزه گیر و واشر مناسب در محل اتصال پایه فن و بدنه


_کاهـش انتقــال باکتـری هـای مضـر تنفسـی


_دو سال گارانتی شرکت انرژی

Sold By
Footwear Store
0 / 5
Contact Us

جزییات

کولر آبی سلولزی 3500 انرژی مدل هوادهی از بغل EC0350

کولر آبی دستگاهی است که با تبخیر آب هوا را خنک می کند. میزان خنک کنندگی این دستگاه بسته به گردش هوای آن دارد. کولر های آبی بیشتر مناسب آب و هوای معتدل می باشد،عملکرد این دستگاه به این صورت است که آب از طریق الکتروپمپ به پوشال ها هدایت شده و پوشال ها خیس می شوند،سپس با جذب هوای بیرون آن را خنک کرده و هوایی با رطوبت بسیار بالا را به محیط انتقال می دهد. کولر های آبی به دلیل رطوبت بالایی که دارند به هیچ عنوان مناسب مناطق مرطوب نمی باشند. شرکت انرژی فعالیت خود را از سال 1350 با تولید محصولات گرمایشی صنعتی آغاز کرده است. در سال 1368 دامنه تولیدات این شرکت شامل بخاری کارگاهی ، آبگرمکن و هیتر نفتی بوده است. شرکت انرژی در حال حاضر با انواع تولیدات سرمایشی و گرمایشی خانگی و صنعتی و با بیش از 150 نمایندگی فروش در سراسر کشور و 50 سال سابقه می باشد که یکی از مجرب ترین و متعهد ترین شبکه های توزیع کالا در کشور را دارا می باشد. کولر های آبی سلولزی،نسل جدید کولر های آبی می باشند با ویژگی های بسیار و استفاده از پد سلولزی به جای پوشال های قدیمی. از ویژگی های این مدل کولر آبی می توانیم به نکات زیر اشاره کنیم:

 

ویژگی ها

تا 30% خنک تر از کولر آبی معمولی در طول فصل

عمر طولانی پد سلولزی (با سختی آب معمول 3 تا 5 سال)

کاهش انتقال باکتری های مضر تنفسی

کنترل ترموستاتیک و کنترل ایمنی RCCB (سیستم محافظت از جان) و کلید قطع دو قطب

خودایستایی پد سلولزی در مقایسه با پوشال و ثبات راندمان خنکی 

 

کولر سلولزی سری ترموستاتیک

آسـایــش بیشتــر و پـایـدارتــر از طـریــق:
●خنکـی بیشتـر در طول فصل نسبت به کولر پوشالـی (تا%30)
●سرمایش مطمئن تر
●مصـرف برق کمتـر
●تنفــس سـالـم تـر
●صدا و لرزش کمتـر
●سیستم محافظ جان

آسایش بیشتر

● کنترل اتوماتیک دمای محیط توسط ترموستات
● تنظیم زمان کار کولر (خاموش و روشن کردن) با استفاده از تایمرالکترونیکـی
● کاهش حالت شرجی نامطبوع به دلیل عدم انتقال ذرات ریز آب به داخل ساختمان

خنکی بیشتر در طول فصل نسبت به کولر پوشالی(تا30%)

● در طــول فصــل کولــر ســلولزی تــا %30خنکتــر از کولــر پوشــالی مــی باشــد .
افتادگی پوشال به دلیل عدم استحکــام ، معمـــولاً رانـدمـــان تبخیــر آن را در
مــدت سـه هفتـه از حـدود %70بـه %50کاهـش مـی دهـد (براسـاس گـزارش
فنـی بانـک جهانـی ویرایـش 1999).پـد سـلولزی با داشـتن اسـتحکام مناسـب
و پــایدار، راندمـان تبخیـر خـود را کـه حـدود %83اسـت در طـول زمـان حفـظ
مینماید.
● کولــر ســلولزی تــا شــرایط دمایــی 40°c پاســخگو اســت ، در حالــی کــه کولــر
پوشـالی حداکثـر و در بهتریـن حالـت تا شـرایط دمایـی 37 °c

سرمایش مطمئن تر

● عـدم ایجـاد ناحیـه هـای خشـک : بـر خـاف کولـر پوشـالی توزیـع آب بـر
روی سـطح پـد سـلولزی یکنواخـت اسـت .
● ضخامــت یکنواخــت: بــر خــاف پوشــال،ضخامت پــد ســلولزی در کل
ســطح آن یکنواخــت مــی باشــد ، کــه در میــزان خنکــی تاثیــر بســیاری دارد.
● سطح تماس بیشتر هوا با آب، در پدسلولزی انرژی نسبت به پوشال.

مصـرف برق کمتـر

● بــه دلیــل خنکــی بیشــتر و عملکــرد بهتــر و یکنواخــت تــر ، در برخــی از
شـرایط کـه در کولـر پوشـالی ناچـار بـه اسـتفاده از دور تنـد هسـتیم ، در کولر
سـلولزی مـی تـوان از دور کنـد اسـتفاده کـرد . ایـن امـر صرفـه جویـی قابـل
توجهـی در مصـرف بـرق بـه همـراه دارد .
● کنتـرل اتومــاتیک دمـا و زمـان کارکـرد کولـر سلولــزی کـه کاهـش قابـل
توجـه مصــرف بـرق را بـه همـراه دارد. در مناطـق گـرم وخشـک کـه اختـاف
دمای روز و شـب زیــاد اسـت (حــدود 10°Cتـا 15°C)مانند: تهــران، اصفهــان،
کاشــان،...این امکــان بسیـار موثــر می باشد.
● مصــرف برق کولر سلولــزی سـری ترموسـتاتیک حداقل— سیسـتم کولر
گازی اسـتاندارد درشـرایط یکسـان می باشـد.

سیستم محافظ جان

● سیسـتم جلوگیـری از بـرق گرفتگـی (RCCB)در صورتـی که میزان نشـتی برق
در سیسـتم سـیم کشـی برق کولر، بیش از 30میلی آمپر (حد خطر برای انسـان)
باشـد، عملکـرد کولر به صـورت اتوماتیک قطع مـی گردد.
● قابلیـت قطـع دو قطـب: قطـع کامل فـاز و نول کولرسـلولزی بـرای حفاظت در
مقابـل خطاهای ناشـی از سـیم کشـی اشـتباه فاز و نـول در هنـگام نصب کولر

تنفس سالم تر

● کاهـش انتقــال باکتـری هـای مضـر تنفسـی: در کولرهـای سـلولزی، برخـاف
کولرهـای پوشـالی، حمـل قطـرات ریــز آب بصـورت تبخیـر نشـده، در مسیــر
جریان هــوا به حداقــل می رسد. لذا انتقــال باکتری هــای مضر تنفســی بسیــار
کاهـش یافتـه و هـوای سـالم تـری تامیـن مـی گـردد.
● کاهش عبور گرد و غبار به داخل ساختمان.
● اسـتعداد کمتـر بـرای رشـد قـارچ و باکتـری: پوشـال بسـتر مسـتعدتری بـرای
رشــد قــارچ و باکتــری دارد در حالیکــه پدســلولزی بــه دلیــل پوشــش رزینهــای
صنعتـی چنیـن شـرایطی را نـدارد.
● جـریان هوای عاری از ذرات خرد شده پوشال.
● مناسـب بـرای افـراد مبتـا بـه آسـم و بیمـاری هـای ریـوی، بـه توصیـه اغلـب مآخـذ و سـایت هـای مرتبط.

صدا و لرزش کمتر

● اسـتفاده از ورق گالوانیـزه بـا ضخامـت بیشـتر از کولـر متداول پوشـالی باعث
اسـتحکام بیشـتر ، دوام بالاتـر و لـرزش کمتـر مـی گردد.
● بالانـس دقیـق استاتیکـی و دینامیکـی فن کولـر سلولـزی
● استفاده از لرزه گیر و واشر مناسب در محل اتصال پایه فن و بدنه

کاربری ها

فضاهای تجاری ، اداری ، مدارس ، بانک ها ، مساجد ، رستوران ، دانشگاه ها

 

مشخصات

برند و سازنده کالا انرژی
گارانتی گارانتی اصلی شرکت
برق مصرفی+ تک فاز 220 ولت
هوادهی (m3/hr)+ 4450
موتور+ 44199
پمپ آب+ -
طول (cm)+ 90
عرض (cm)+ 90
ارتفاع (cm)+ 90
وزن(kg)+ 4
سایر مشخصات+ -

نظرات

نظر خودتان را بنویسید

شما نظر می دهید: کولر آبی سلولزی 3500 انرژی مدل هوادهی از بغل EC0350

شما ممکن است به محصول(ات) زیر نیز علاقمند باشید