اسپلیت جنرال زد اچ

17 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

17 آیتم

تا بر صفحه

مشبک  لیست 

تنظیم جهت صعودی

اسپلیت دیواری جنرال زد اچ

اسپلیت دیواری جنرال زد اچ سیستم تهویه مطبوع آرام و با قدرتی است که به سرعت محیط را خنک یا گرم می کند. اسپلیت های دیواری جنرال زد اچ آرامش و راحتی را به خانه شما می آورد.