بویلرها  تجهیزاتی هستند که معمولا برای تولید بخار از سوزاندن سوخت های فسیلی مورد استفاده قرار می گیرند.
Continue Read