به مواد معمولاً جامدی که بخش عمدهٔ تشکیل دهندهٔ آن‌ها غیرفلزی  و غیرآلی باشد، سرامیک گفته می‌شود واژهٔ…
Continue Read