موزاییک یا پاره چین (معرق) به قطعات کوچک سنگ های رنگی  یا سفالی گفته می شود و با چیدمان منظم و هموار در کنار هم قرار گرفته اند…
Continue Read