یابان : ایزوگام پوششی مقاوم از جنس قیر والیاف مصنوعی است و از طریق حرارت دادن بر بستر بام چسبانده میشود و از ورود و نفوذ آب و رطوبت به بخش زیرین خود جلو .گیری میکند

تهیه شده توسط سایت یابان