یابان: مبحث نانومتر از آن دسته از موضوعاتی می باشد که در قالب موضوعات مربوط به نانوفناوری قرار می گیرد. اصولا نانوفناوری، تکنولوژی است که در آن به توانمندی در تولید و ساخت ابزار، مواد و یا سیستم های جدید می توان دست یافت که با در اختیار گرفتن کنترل در مقیاس نانومتری یا همان سطوح اتمی یا مولکولی و استفاده از خواصی است که در این سطوح مشخص می شود.

 تهیه شده در سایت یابان